Talatang ekspositori

Tahasan o tuwirang simula 2. Katawan — nilalaman ng isang pahayag 3. Paglalahad sa Anyong Panuto -pagiisa-isang mga hakbangin sa paggawa ng isang bagay 2.

Talatang ekspositori

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan Talatang ekspositori pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Unang Markahan: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 8.

Mga Elemento ng Pabula a. Mga Uri ng Tauhan: Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B. Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Pagsasagawa ng panayam Interview with the Experts kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang panayam Interview with the Experts batay sa sumusunod na kraytirya: Batay sa pananaliksik B.

Kaangkupan sa paksa C. Tama ang paraan ng pagtatanong at pagsagot D. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.

Sino ang unang taong gumawa ng globo

Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni Rizal ang pabula? Sa iyong palagay, sa kaniyang kapanahunan, sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong?

Talatang ekspositori

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa.Ang mga katangian nito ay ang mga sumusunod: Pangunahing tema sa anumang tekstong ekspositori Batayan ng mga detalyeng ilalahad sa teksto at kadalasa’y makikita sa una at huling talata Ang mga detalye ay tumutulong sa pagpapalawak ng talakay.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa.

Mga Sanaysay sa Filipino: Halimbawa ng Isang Tagalog na Sanaysay na Pormal

Paraan ng pagsulat ng ekspositori na kung saan mapapansing may dalawang bagay, isipan o pangyayari na pinaghahambing. Paksang pangungusap. Ito ang mga talatang nakikita sa gitnang bahagi ng akda na may tungkulin na talakayin ang pangunahing paksa.

Talatang paglilipat-diwa. talatang ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo; uri ng hanapbuhay noong panahon; rebolusyon ng unang tao teorya ng pinagmulan ng mga unang tao sa pilipinas; ang pinagmulan ng unang tao sa mundo; ang pinagmulan pamumuhay ng .

narrative paragraph talatang nagsasalaysay/talatang pasalaysay expository paragraph talatang naglalahad/ekspositori persuasive paragraph talatang nangangatwiran 8.

Parts of a Book (Mga Bahagi ng Aklat) book cover pabalat title page pahina ng pamagat. PNU ProfEd Combined Pages (27mb) - lausannecongress2018.com

Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Propesyunal | Amur M Mayor-Asuncion - lausannecongress2018.com